نمایش نوار ابزار

بازدید از پروژه آسفالت ریزی جاده مایان

بازدید فرماندار وقت شهرستان تبریز آقای دکتر رحیم شهرتی فر از روند اجرای پروژه آسفالت ریزی جاده مایان سال 1395